Searching in Frysk

  • A Adults (18 and older)
  • T Teens (13-17)
  • K Kids (12 and under)

Home > World > Frysk

http://www.natuurmuseumfryslan.nl/

Mei ynformaasje, de útstallingen, de kolleksje en oer de wurkgroepen.

http://www.fryske-akademy.nl/

It wittenskiplik sintrum foar ûndersyk en ûnderwiis oangeande Fryslân en syn befolking, syn taal en kultuer.

http://www.praatmarfrysk.nl/

Spul om de Frysk taal te promovearjen. Far gewoane minsken, mar ek bedriuwen kinne meidwaan.

http://www.lineone.nl/

Wolle as Fryske taal - en kultuermienskip in folweardich plak krije yn dizze wrâld wide kommunikaasje.

http://www.goedfrysk.nl/

Inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging. Minsken kinne teksten opstjoere dêr’t se net hielendal wis fan binne oft se alles goed skreaun ha. De teksten wurde fertroulik behannele en neisjoen. Dêrnei wurde se ferbettere weromstjoerd.

http://www.omropfryslan.nl/

Makket radio en televyzje yn it Frysk.

http://www.mookart.nl/

Oer it wurk fan byldzjend keunstner út Ljouwert.

http://fryskebeweging.nl/

Yn 1945 oprjochte as in platfoarm fan bewegingsselskippen. It is in oerkoepeljende frijwilligersorganisaasje dy't de Fryske taal en kultuer yn de breedste sin fersterkje wol.

http://www.demoanne.nl/

Meartalich kultureel opinyblêd. De bydragen binne meast yn it Nederlânsk en it Frysk.

http://www.joopboomsma.nl/

Oer dizze skriuwer mei in skriuwersdeiboek, in bibliografy, ferhalen en gedichten.

http://www.fryskenfrij.nl/

Mei it nijs, de útjeften en in oersjoch fan de fûnslist.

http://www.jitiizer.nl/

Op dizze side kinne jim alles fine oer de band. Jim kinne hjir alle teksten fine, ek de aldernijsten.

http://www.aaipop.nl/

Ynformaasje oer it Fryske muzykfestival op Peaskemoandei yn Nijlân, Ljouwert.

http://www.friesgenootschap.nl/

It Frysk Genoatskip, oprjochte yn 1827, spant him yn om it ûndersyk nei en de niget oan de Fryske skiednis en kultuer te befoarderjen.

http://www.fyk.nl/

In jongereinferiening mei it doel om de Fryske jongerein bewust te meitsjen fan syn eigen taal en kultuer. Dêrby steane foaral de ynternasjonale kontakten sintraal.

http://www.bernlef.com/

Feriening foar Fryske studinten yn Grins.

http://www.fnp-smellingerlan.nl/

Ofdieling fan it Frysk Nasjonale Party mei it program, de aktualiteiten, de minsken en it bestjoer.

http://www.stadigestrikers.nl/

Klup Frysk damjen in yn Skearnegoutum. Mei ynformaasje en foto's.

http://www.veenstrafritom.nl/

In famyljebedriuw út Heech, sertifisearre neffens de kwaliteit oantsjutting ISO 9002.

http://www.friesdammen.nl/

Ynformaasje, fan 'Dambond Fries Spel', oer de spulregels, de klups en jo kinne en folder downloade.

http://heitenmem.nl/

Ynformaasje foar heiten en memmen yn Fryslân. Sawol in it Nederlânsk as in it Frysk.

http://ljouwert.fnp.nl/

De Frysk nasjonale partij yn de gemeente Ljouwert.