Searching in Cymraeg

  • A Adults (18 and older)
  • T Teens (13-17)
  • K Kids (12 and under)

Home > World > Cymraeg

http://www.societyprofiad.com/

Cerddoriaeth crefyddol.

http://www.cynghanedd.com/

Cartref cynghanedd ar y rhyngrwyd - hafod cerdd dafod y we.

http://www.preseli.com/

http://www.meddal.com/

Rhestr lawn o feddalwedd fasnachol a chôd agored / rhydd sydd ar gael yn y Gymraeg, neu brosiectau i'w troi i'r Gymraeg.

http://www.beibl.net/

Y Testament Newydd yn Gymraeg. Hefyd ar y safle mae deynydd ar gyfer gwasanaethau a gwersi ysgol ac eglwysi.

http://www.urdd.org/

Mudiad ieuenctid gwirfoddol cwbl Gymreig gyda bron i 50,000 o aelodau ifanc.

http://morfablog.com/

Dysgwr o Langrannog, Ceredigion yw Nick Davies a mae e'n treulio oriau bob dydd yn chwilio bob cwr o'r we yn edrych am y wefan perffaith. Dyma'r ffwythau ei lafur di-hunanol.

http://www.milkwoodjam.com/

Clwb cerddoriaeth yng nghannol Dinas Abertawe, yn gartre i cherddoriaeth byw, bar caffi ag stiwdio recordio.

http://www.rhag.net/

Cymdeithas sydd yn cynrychioli rhieni trwy Gymru i gyd ydy RhAG, a'i nod yw hybu addysg Gymraeg a sicrhau'r adnoddau gorau ar gyfer y garfan gynyddol o blant cyfrwng Cymraeg.

http://www.colegybala.org/

Canolfan Eglwys Bresbyteraidd Cymru sy'n cyflwyno y ffydd Gristnogol i ieuenctid a phlant mewn ffordd fywiog a chyfoes.

http://www.twfcymru.com/

Cyngor a chymorth ar fagu plant yn ddwyieithog.

http://www.ysgolcwmyglo.org/

Safle ysgol gynradd sy'n gwasanaethu ardal Cwm y Glo a Brynrefail.

http://www.siopymorfa.com/

Siop Gymraeg wedi ei lleoli yn Y Rhyl, yn cynnig dewis eang o grefftau, fideos, cryno ddisgiau a chasetiau, ynghyd â stoc sylweddol o fapiau a deunydd hanes lleol, a llyfrau prin yn canolbwyntion bennaf ar Gymru a'r Celtiaid.

http://www.flowerssimply.com/

Siop ar-lein yw Flowerssimply yn offrwm tuswau a threfniadau blodau, dewis doeth, blodau angladd a rhoddion.

http://www.pentyrch.cc/

Mae Cyngor Cymuned Pentyrch a leolwyd yng Ngogledd Sir Gaerdydd yn gwasanaethu Pentyrch, Creigiau, Gwaelod y Garth a Chapel Llanillertern. Cyngor Cymuned Pentyrch yw'r lefel leol o lywodraeth yr ardal.

http://www.theatrbaracaws.com/

Cwmni theatr yng Nghaernarfon, gogledd Cymru.

https://amgueddfa.cymru/

Swyddogaeth statudol Amgueddfa Cymru yw hyrwyddo'r gwaith o addysgu'r cyhoedd, drwy ddatblygu casgliadau'r amgueddfeydd yng Nghymru, gofalu amdanynt, ac annog pobl i ymweld â hwy.

http://www.curiad.org/

Gwefan sy'n darparu gwybodaeth am gerddoriaeth Cymraeg gan gynnwys manylion bandiau, labeli, gigs a digwyddiadau.

http://www.tynewydd.org/

Saif Ty Newydd ar gyrion pentref Llanystumdwy, ac ar gyrsiau'r ganolfan, ceir cyfle i weithio dan arweiniad awduron cydnabyddedig mewn awyrgylch gyfeillgar a chartrefol.

http://www.ynyffram.org/

Adnodd ar-lein ar gyfer myfyrwyr sy'n dysgu am ffilm trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n cynnwys lawer o ffilmiau Cymraeg eu hiaith, gan gynnwys manylion cast, criw, technegol a gwybodaeth gyfeiriol.

http://www.siopinc.com/

Siop yn Aberystwyth yn perthu nwyddau Gymraeg yn cynnwys llyfrau, cardiau cyfarch, crysau-t a chwys, crefftau ac anrhegion.

http://www.golwg360.com/

Ceir yma wybodaeth am chwaraeon, newyddion, celfyddydau ac erthyglau gan gohebyddion arbennig.

http://www.youngconwy.com/

Mae yna wefan am blant a phobl ifanc sy'n byw yn Conwy.

http://www.mudiad-efengylaidd.org/

Mudiad sydd yn hyrwyddo efengyl Iesu Grist trwy efengylu, cyhoeddiadau, gwersylloedd, cynadleddau a hyfforddi. Ar y safle ceir hanes gwaith y Mudiad a'i gredo.

http://www.cymorth.com/

Llinellau ffôn Cymraeg.

http://www.cymuned.org/

Grwp pwyso sy'n ymgyrchu ar ran y lleiafrif sy'n siarad Cymraeg yng Nghymru.

http://www.demrhyddcymru.cymru/

Gwybodaeth am y blaid yng Nghymru gan gynnwys datganiadau i'r wasg, dogfennau polisi, ynghyd â manylion Aelodau'r Cynulliad, Aelodau Seneddol ac Arglwyddi, a chynghorwyr sir.

https://www.plaid.cymru/

Safle Plaid Cymru ar y we

http://www.gwaithmaes.org/

Mae Cymdeithas Gwaith Maes yn bodoli i hyrwyddo addysg yr amgylchedd yng Nghymru trwy gyhoeddi deunydd ar gyfer ysgolion.

http://www.tafarnyfic.com/

Safle tafarn gymunedol wedi'i lleoli yn Llithfaen, ger Pwllheli, gyda manylion am ddigwyddiadau, hanes a sut i fuddsoddi yn y fenter.